GYSBERT JAPICX 1603-1666

Gysbert Japicx waard yn 1603 oan de Wipstrjitte 6 yn Boalsert berne, de soan fan Ancke Willems en Jacob Gysberts.  Gysbert Japicx syn heit wie skrynmakker en boargerheit fan Boalsert en hat in grutte rol spile yn it ûntwerp fan it stedshûs fan Boalsert.

Lês mear

IEPENINGSTIDEN

Moandei: 13.30 – 17.00 oere
Tiisdei o/m freed: 9.00 – 12.30 oere en fan 13.00 – 17.00 oere.
Sneon: 11.00-15.00 oere (fan it Pinksterwykein ôf o/m 14 septimber)

Gysbert Japicxhûs

It bertehûs fan Gysbert Japicx waard yn 1979 troch Arjen Holckema en Trijntje Holckema-Slot oankocht mei as doel fan it hûs in museum te meitsjen. Dit om nei neitins fan harren grutte foarfaar te earjen en libben te hâlden.

Lês mear

Lytse Gysbert

Jeugd

Lytse Gysbert staat voor het kind Gysbert van ongeveer 11 jaar oud. Hij is een gewoon kind dat zich enorm bezig houdt met het fenomeen taal. In een stad worden zoveel verschillende talen/dialecten gesproken, dit verwondert Lytse Gysbert. Net als Lytse Gysbert gaan de kinderen op onderzoek uit in het Gysbert Japicxhûs, dit met behulp van de 10 opdrachten van de museumwaaier en het doelbad. Read More about “Jeugd”

Bekijk onze trailer

Het educatieve erfgoedprogramma bestaat uit 5 onderdelen, waarvan deel 1 een film is van ongeveer 13 minuten waarin de kinderen kennismaken met Gysbert Japicx. Gysbert Japicx komt terug in deze tijd omdat hij zich zorgen maakt over de Friese taal...

Laatste nieuws

VVV-agentschap

VVV Boalsert

Sûnt maaie 2006 is it TIP, Toeristysk Ynformaasjepunt fan Boalsert, yn it Gysbert Japicxhûs kommen. Sûnt jannewaris 2018 is it Gysbert Japicxhûs offisjeel VVV-agintskip. Dat betsjut it hiele jier troch, mar benammen yn it heechseizoen in soad oanrin fan toeristen. It personiel en de frijwilligers binne dêr dan drok dwaande mei en besykje de gasten sa goed as mooglik te helpen. Read More about “VVV Boalsert”

Educatie “Master Gysbert’

OV oplaadpunt

Meld dy oan foar ús digitale nijsbrief

Meld dy oan foar ús digitale nijsbrief en bliuw op de hichte fan al it Gysbert Japicx-nijs.

Wolst de nijsbrief tenei yn dyn mailboks krije? Stjoer dan in mailtsje mei dyn foar- en efternamme nei ynfo@gysbertjapicx.nl, mei fermelding fan ‘Nijsbrief’

‘k wier so rijck ‘k tocht , ijne wrâld iz nimmen my allijck

— Gysbert Japicx