Bibliografy en literatuur

Bibliograpy

 • 1640 : Friesche Tjerne, ofte bortlijcke rijmlerye, trogh ien, ijnfierd, aad, sljoecht, ien-faadigh huws-man, di on-forsjoens ijn de gear-jefte fen sijn laan-here koom.
 • 1668 : Friesche rymlerye; yn trye delen forschaet: d’ eerste binne ljeafd in bortlycke mingel-deuntjes: ‘t oorde sinte gemiene æf huwzmanne petear, in ore katerye: ‘t efterste iz hymmelsch harp-luwd. Dat iz to sizzen, ytlycke fen Davids psalmen.
 • 1681 : Friesche rymlerye; yn trye delen forschaet […] Dy oorde druwck, mei ien twaede diel forgreat (uitwreide ferzje, besoarge fan Gabbema).
 • 1684 : Friesche rymlerye; yn trye delen forschaet […] Dy oorde druwck, mei ien twaede diel forgreat. (nije titelútjefte fan de 2e druk).
 • 1821 : Friesche rymlerye; yn trye delen forschaet […] De tredde druwck op nijz trognoaze in forbettere trog E. Epkema. (3de druk, besoarge fan E. Epkema)
 • 1853 : Utjefte Rymlerye (net alhiel kompleet) yn stavering Halbertsma, besoarge fan Waling Dykstra (2e dr. 1880).
 • 1936 : Wirken [I] (besoarg fan J.H. Brouwer, J. Haantjes en P. Sipma)
 • 1966 : Gysbert Japicx I. Wurken. (2e dr.) en II. Oantekeningen op Gysbert Japicx wurken. (besoarge fan J.H. Brouwer, J. Haantjes en P. Sipma).
 • 1989 : Breuker dissertaasje diel I.
 • 1989 : Gysbert Japicx Gedichten (kar út syn poëzy mei fertaling en kommentaar fan D.A. Tamminga).
 • 1994 : Tjerne le Frison et autres vers par Gysbert Japicx (fertaald nei it Frâns troch Henk Zwiers).
 • 2003 : Gysbert Japix : een keuze uit zijn werk (taljochting fan Philippus Breuker, fertaling Douwe A. Tamminga en Atze Bosch nei it Nederlânsk en Klaas Bruinsma en Jan Popkema nei it Nijfrysk).
 • 2003 : Freugde fan ’e wrâld : de lieten fan Gysbert Japix op ‘e âlde wizen foar sjongstim, meldij- en akkoardynstrument (bewurke troch Bernard Smilde).

Literatuur

 • 1824 : E. Epkema, Woordenboek op de gedichten en verdere geschriften van Gysbert Japicx. Leeuwarden.
 • 1824 : Hulde aan Gysbert Japiks bewezen in de Sint Martini Kerk te Bolsward, op den 7 Jul 1823. Ed. J.H. Halbertsma. Bolsward.
 • 1929 : J. Haantjes, Gysbert Japicx, Fries dichter in de zeventiende eeuw. diss. Utrecht. Amsterdam.
 • 1936 : W.L. Brandsma, Het werkwoord bij Gysbert Japicx. diss. Groningen. Assen.
 • 1938 : D. Kalma, Gysbert Japiks, in stúdzje yn dichterskip. diss. Groningen. Dokkum.
 • 1943 : C. Kramer, Gysbert Japicx as oersetter en biwirker. Assen.
 • 1946 : E.B. Folkertsma, De Christen Gysbert Japiks. Sneek.
 • 1956 : A. Wadman, ‘Eat oer de Gysbert-stúdzje’, It Beaken p. 147-154.
 • 1956 : J. Jansen, Gysbert Japicx’ Lieten. Drachten.
 • 1956 : J.J. Kalma, Bibliografy Gysbert Japiks. Leeuwarden.
 • 1966 : Skriuwers yn byld 1: Gysbert Japicx 1603-1666. ‘Schrijversprentenboek’ Amsterdam (2de dr. titel met –x, Ljouwert 2003).
 • 1974 : A. Feitsma, De autografemen in het werk van Gysbert Japicx. diss. Amsterdam. Leeuwarden.
 • 1989 : Ph.H. Breuker, It wurk fan Gysbert Japix. diss. Leeuwarden.
 • 1991 : Blauwe rige nr. 1 en nr. 2. Sekundêre literatuer Gysbert Japicx. Samle troch Tr. Riemersma, útjefte NHL, 1991 en 1989.
 • 1994 : A. Wadman, ‘Hoe moat dat no mei Gysbert Japixcxks?’, LC 08-07-1994.
 • 2003 : Ph.H. Breuker, ‘Gysbert Japix nei fjouwerhûndert jier’, herdenkingsrede in Bolsward, in: Fryslân (nr. 2).
 • 2003 : A. Feitsma, ‘In alternative fizy op Gysbert Japix’ en Ph.H. Breuker, ‘Feitsma fan replyk tsjinne oer Gysbert Japix’; discussie over Gysbert, in Fryslân (nr. 3).