Iepenbier ferfier oplaadpunt

Yn it Gysbert Japicxhûs is in OV-oplaadpunt. Eltsenien kin hjir terjocht foar:

  • oanskaf ‘anonime’ OV-chipkaart, foar € 7,50 it stik.
  • reisynformaasje
  • oplade saldo
  • opheljen en oanskaffen reisprodukten
  • persoanlike begelieding by it brûken fan de OV-chipkaart

Wannear’t men reisynformaasje op papier ha wol, bringe wy de kosten fan ien of mear kopys yn rekken.