Iepeningstiden

Iepeningstiden

Moandeis: 13.30 – 17.00 oere.

Tiisdeis o/m freeds: 9.00 -12.30 oere en fan 13.00 – 17.00 oere.

Sneons 11.00- 15.00 oere (fan it Pinksterwykein ôf oant en mei 14 septimber)

Sneins ticht.