Museumwinkel

Yn ús museumwinkel biede wy in tal Gysbert-produkten oan, lykas:

  • boeken
  • Gysbert mok
  • lúkse trompkes mei snobguod
luxe blik met afbeelding Gysbert Japicx voor € 3,95 per stuk
Lúkse trompkes mei in ôfbylding fan Gysbert Japicx foar € 3,95 it stik
  • Winter-oanbiedingen: It boek “Gysbert Japix, een keuze uit zijn werk” foar €  10,00 it stik.

De neamde prizen binne eksklusyf de ferstjoerderskosten.

As jo ynteressearre binne yn ien of mear artikels út de museumwinkel, dan kinne jo in mail stjoere nei: ynfo@gysbertjapicx.nl . Yn de mail it leafst oanjaan wat jo belangstelling hat én jo tillefoannûmer melde. Wy nimme dan sa gau mooglik kontakt mei jo op.

Fansels binne jo ek fan herten wolkom yn it Gysbert Japicxhûs, jo kinne dan fuort efkes rûnsjen yn it Museum oer it libben fan Gysbert Japicx.