Tagongsprizen

Tagong folwoeksene                    €  2,50 per persoan

Tagong bern (6 o/m 13 jier)       €  2,00 per persoan

Bern oant en mei 5 jier                         fergees

Arranzjeminten

“Edukatyf arranzjemint”              € 15,00 ien kear + € 3,00 per persoan

(programma te brûken op skoalle en foar museumbesite en stedskuier û.l.f. in stedsgids)