Bestjoer

Bestjoer

It bestjoer fan de Gysbert Japicx (Holckema) Stifting bestiet út in algemien bestjoer fan 6 persoanen. It Algemien Bestjoer komt trochstrings fjouwer kear it jier gear. Om de gearkomsten en de besprekken fan de deistige gong fan saken ta te rieden is der in deistich bestjoer dat bestiet út de foarsitter, de skriuwer/ponghâlder en de projektlieder.

Gearstalling fan it algemien bestjoer:

  • frou W.Chr. Vroegindeweij – foarsitter
  • frou Brouwer – skriuwer/ponghâlder
  • frou Flapper –lid 
  • frou Schotanus – lid
  • de hear Boersma – lid
  • de hear Kort – lid

De bestjoersleden krije gjin fergoeding foar harren wurksumheden.

Fêste meiwurker:

  • Halbe Kornelis

Projektlieder

  • Rieneke Speerstra

It Gysbert Japicxhûs wurdt fierder stipe troch 11 frijwillige meiwurkers. Der wurdt alle jierren in finansjeel en in ynhâld jierferslach opmakke, dy’t men as pdf downloade kin.