Freon fan Gysbert

Wurd Freon fan Gysbert!

Foar € 17,50 it jier binne jo Freon fan Gysbert (mear oermeitsje mei ek). Dêrmei stypje jo net allinne ús museum en de gedachtenis fan Gysbert Japicx, mar krije jo fan ús ek wat werom:

  • 2 x jiers in digitale nijsbrief
  • frije tagong ta it museum
  • 10% koarting yn sawol de tekstwinkel as de sûvenirwinkel
  • In boek oer Gysbert Japicx (salang’t wy foarried hawwe)

It is ek mooglik in skinking te dwaan, wy soenen dêr o sa wiis mei wêze. Fia ûndersteande link kinne jo it kontraktformulier ynfolje en wy sille sa gau mooglik reagearje.

https://www.gysbertjapicx.nl/contact/

Us museum hat de ANBI-status, itjinge jo as skinker belestingfoardielen jout.