Wizige iepeningstiden sneons

Fan no ôf is it Gysbert Japicxhûs op de sneon iepen fan 11.00 oant 15.00 oere.

Dit wie 12.00 – 16.00 oere.